GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

USMERNENIE O VEREJNÝCH BOHOSLUŽBÁCH

Drahí kňazi a veriaci Košickej eparchie.

Podľa rozhodnutia predsedu vlády SR, na základe Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Zb. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a s prijatím tohto rozhodnutia zo strany KBS z 10. 03. 2020, oznamujeme všetkým kňazom, že verejné bohoslužby sú zrušené v čase od 10. 03.2020 do 23. 03. 2020.

V súvislosti s týmto informujeme kňazov a veriacich o nasledovnom:

1. Liturgický poriadok vo všetkých farnostiach bude zachovaný. Kňazi budú sláviť neverejné bohoslužby v pôvodnom harmonograme (mestské farnosti upravia program podľa vlastného uváženia) za zatvorenými dverami chrámu. Začiatok bohoslužby v zatvorenom chráme bude oznámený zvonením chrámových zvonov. Veriacich pozývame, aby sa k bohoslužbám pridali osobnou modlitbou v rodinách alebo sledovaním všetkým farnostiam Gréckokatolíckej eparchie Košice prenosov bohoslužieb cez TV Logos, TV Lux, TV Zemplín, RádioLumen.

2. Podľa tradície východných cirkví všedné dni veľkopôstneho obdobia sú aliturgické, teda spoločenstvo cirkvi sa modlí utierne,časy a večierne s výnimkou sobôt a nedieľ. Preto ponúkame našim veriacim možnosť modliť sa tieto modlitby doma v rodinách. Texty bohoslužieb je možné nájsť na webstránke casoslov.sk alebo v mobilnej aplikácii casoslov.sk.

3. Kňazov vo farnostiach prosíme, aby vhodne vybrali čas dňa, kedy bude chrám otvorený pre osobnú modlitbu mimo času bohoslužieb (vtedy bude chrám zatvorený). Čas, kedy bude chrám otvorený, môže byť príležitosťou pre svätú spoveď.

4. Rodina ako domáca cirkev nech sa počas nasledujúcich dvoch nedieľ stretne k spoločnej modlitbe svätého ruženca, utierne, večierne, k čítaniu Svätého Písma tak, aby toto spoločenstvo domácej cirkvi (otec, mama, deti) mohli prijať Krista formou duchovného prijímania. Nedeľné liturgické texty možno nájsť na webstránke casoslov.sk alebo v mobilnej aplikácii casoslov.sk.

Veľmi odporúčame sledovať nedeľné bohoslužby v priamom prenose rozhlasu, či televízie. Keďže v tieto nedele nie je možnosť byť fyzicky prítomný na svätej liturgii, všetci veriaci môžu mať pokojné svedomie, lebo táto neúčasť na sv. liturgii ich v tomto prípade nezaväzuje pod ťažkým hriechom. Budúcu nedeľu (Krížupoklonnú nedeľu) odporúčame, aby pri spoločnej modlitbe si rodina uctila Kristov kríž, vystavila ho na dôstojné miesto a zapálila sviečku.

5. V tejto situácii veriacim ponúkame i modlitbu ku klokočovskej Bohorodičke.

6. Bohoslužby v priamom prenose TV Logos je možné sledovať z Baziliky Minor v Michalovciach v tomto poriadku:

Všedný deň: 7:00 Utiereň, 17:30 Pôstny moleben, Moleben k sv. Jozefovi, Krížová cesta, 18:00 Sv. liturgia (Streda a piatok) VPD

Sobota: 7:00 Utiereň, 18:00 Sv. liturgia, 19:00 Veľká večiereň

Nedeľa: 7:00 Utiereň, 8:00 Sv. liturgia, 18:00 Večiereň

7. Z košickej katedrály bude možné sledovať prenosy bohoslužieb prostredníctvom facebookovej stránky: Info z Košickej eparchie a na webovej stránke: www.grkatke.sk v tomto poriadku:

Pondelok – Piatok: 17:00 Sv. liturgia; (Streda a piatok) VPD;

Streda a Piatok: 7:30 Utiereň

Sobota: 7:30 Hramoty; 17:00 Veľká večiereň; 18:00 Sv. liturgia

Nedeľa: 6:30 Utiereň; 7:30:00 Sv. liturgia; 17:00 Večiereň;

8. Plánovaná finančná zbierka 15.3.2020 na podporu Pútnického domu v Klokočove je odložená. Nový termín tejto zbierky ohlásime včas.

9. Farské oznamy svojich farností sledujte na farských nástenkách alebo na farských internetových stránkach.

10. Tieto informácie budeme aktualizovať priebežne na oficiálnej webstránke eparchie (Informácie v súvislosti so šírením vírusu COVID-19).

Veríme, že tento zákaz neoberie o duchovnú radosť z prežívania pôstneho obdobia, lež kríž tejto vírusovej choroby ešte viac zvýrazní našu odkázanosť na toho, ktorý za nás na kríži zomrel.

Vkladáme vás pod ochranu Klokočovskej Bohorodičky a udeľujeme archijerejské požehnanie.

vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup

vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *