GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Pápež vymenoval za nového prešovského arcibiskupa Jonáša J. Maxima

Pápež vymenoval za nového prešovského arcibiskupa Jonáša J. Maxima

 

Bratislava 26. októbra (TK KBS) Svätý Otec František dnes, vo štvrtok 26. októbra 2023, na sviatok svätého veľkomučeníka Demetera, vymenoval nového arcibiskupa Prešovskej archieparchie a metropolitu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Stal sa ním rehoľný kňaz SEODr. Jonáš Jozef Maxim MSU, doterajší igumen (predstavený) studitského kláštora v Unive na Ukrajine a rodák z farnosti Oľšavica. Vladyka Peter Rusnák zostáva apoštolským administrátorom na vykonávanie bežných úkonov až do prevzatia kanonického vlastnenia archieparchie novým biskupom, informovala Tlačovú kanceláriu KBS Apoštolská nunciatúra na Slovensku.
Životopis nového prešovského arcibiskupa metropolitu
Jeromonach o. Jonáš Jozef Maxim sa narodil 21. novembra 1974 v Levoči. Pochádza z gréckokatolíckej farnosti Oľšavica.
Po skončení gymnázia nastúpil na štúdiá na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove. Vo februári 1994 vstúpil do kňazského seminára. V roku 1998 získal titul magister teológie a od toho istého roku pokračoval v štúdiách na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme, kde v roku 2000 získal licenciát a v roku 2017 doktorát z východných cirkevných štúdií.
13. júna 1998 prijal ako celibátny diakonskú a 11. júla 1998 kňazskú vysviacku v Prešove. V rokoch 2001 – 2004 bol špirituálom v Kňazskom seminári bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove a v rokoch 2002 – 2004 aj asistentom na Katedre systematickej teológie Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity.
V roku 2004 odišiel na Ukrajinu a vstúpil do Univskej lavry mníchov studitov na Ukrajine. Po skončení noviciátu tam zložil doživotné mníšske sľuby 22. mája 2008. V roku 2011 bol zvolený za predstaveného filiálneho monastiera v Ľvove a v roku 2020, ako 46 ročný, za igumena (predstaveného) Univskej lavry. Okrem svojho materinského jazyka ovláda ukrajinský, taliansky, anglický, ruský a francúzsky jazyk.
Reakcia nového prešovského arcibiskupa a metropolitu
„Vymenovanie za prešovského arcibiskupa a metropolitu ma zastihlo na Ukrajine, kde pôsobím už skoro 20 rokov. Toto vymenovanie považujem za prejav veľkej dôvery zo strany Cirkvi a Svätého Otca Františka, ako aj za prejav jeho náklonnosti voči Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Prijímam ho s pokorou a poslušnosťou.
Po viac ako roku od uprázdnenia prešovského arcibiskupského stolca sa chcem poďakovať hlavne vladykovi Petrovi Rusnákovi, ktorý Prešovskú archieparchiu viedol ako apoštolský administrátor. Chcem sa poďakovať všetkým kňazom, zasväteným osobám a veriacim, ktorí mu pomáhali a modlili sa za neho i za nového arcibiskupa.
Ďakujem aj vladykovi Cyrilovi Vasiľovi SJ a vladykovi Milanovi Lachovi SJ, všetkým emeritným biskupom, ako aj veriacim Košickej a Bratislavskej eparchie. Prosím, aby ste vo svojich modlitbách za mňa ani teraz nepoľavovali.
Na Ukrajine zanechávam mníšske spoločenstvo, aby som sa na Slovensku znova mohol začleniť do spoločenstva Gréckokatolíckej cirkvi. Vraciam sa domov na Slovensko, kde mám svoju rodinu, spolubratov kňazov a veriacich, s ktorými chcem pokračovať v budovaní toho, čo započali moji predchodcovia. Cítim sa ako otec, ktorý sa po rokoch strávených v cudzine kvôli povinnostiam vracia domov medzi svojich najbližších, aby sa tešil z ich úspechov, potešoval ich v bôľoch a počúvajúc hlas Svätého Ducha ich sprevádzal v hľadaní Božej pravdy.
Vymenovanie za metropolitu a hlavu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku ma zastihlo v službe igumena Univskej lavry na Ukrajine. Môj príchod na Slovensko si ešte vyžaduje nejaký čas nevyhnutný na zabezpečenie chodu kláštora a nájdenie nástupcu. Preto všetkých žehnám z vojnou skúšanej Ukrajiny, prosiac o modlitby za seba a za ukrajinský ľud.“
Vyjadrenie vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchu a apoštolského administrátora sede vacante Prešovskej archieparchie.
„Roma locuta, causa finita.“ Rím prehovoril, záležitosť je ukončená. A žalmista hovorí: „Bože, ty robíš všetko sväto.“
Som vďačný Svätému Otcovi Františkovi, že vymenovaním nového prešovského arcibiskupa metropolitu ukončil čas očakávania a ponúka nám vo vladykovi – nominantovi možnosť nového začiatku. Spolu s novovymenovaným prešovským arcibiskupom metropolitom Jonášom Jozefom Maximom chceme celá Gréckokatolícka metropolitná cirkev sui iuris na Slovensku vykročiť s obnovenou nádejou v ústrety Pánovi.
Vladykovi Jonášovi zo srdca blahoželám a vyprosujem mu hojnosť Božieho požehnania, aby Prešovskú archieparchiu a ako metropolita celú našu metropolitnú cirkev viedol s Božím duchom, aby múdro, s láskou a milosrdenstvom spravoval zverený Boží ľud. Vítam ho medzi nami biskupmi a teším sa na spoluprácu s ním. V jeho osobe nám Pán dáva dobrého pastiera, preto všetkých pozývam k vďačnosti a radosti, ako aj k modlitbám za novovymenovaného vladyku. Nech ho Pán žehná na mnohaja i blahaja ľita!

 

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *