GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Usmernenie o verejných bohoslužbách od 30.03.2020 do 19.04.2020 Aktualizované !

INŠTRUKCIE VÝCHODNEJ KONGREGÁCIE O PASCHÁLNYCH SLÁVENIACH

CONGREGATIO PRO ECCLESIIS ORIENTALIBUS                                                                                                                    Rím, 25. marca 2020

Prot. N. 152/2015

INŠTRUKCIE O PASCHÁLNYCH SLÁVENIACH
vo VÝCHODNÝCH KATOLÍCKYCH CIRKVÁCH

Vzhľadom na rýchle šírenie sa pandémie ochorenia Covid-19, a to aj v mnohých krajinách, kde žijú alebo trvalo pobývajú veriaci východných katolíckych cirkví, Kongregácia pre východné cirkvi vyzýva všetkých hlavných predstaviteľov, ktorí sú na čele cirkví sui iuris, aby vydali pokyny v súlade s opatreniami, ktoré zaviedli občianske autority na zabránenie šírenia nákazy a aby povzbudili k takému postupu aj ostatné katolícke či ne-katolícke kresťanské cirkvi, ktoré pôsobia na danom území.

Vzhľadom na rozmanité obradové tradície a rôzny dátum slávenia Paschy podľa príslušného kalendára, nie je možné vydať jednotné usmernenie, ktoré by celostne zahŕňalo súčasnú prax každej Cirkvi sui iuris.

V každom prípade sa, však, zdá vhodné, aby sme sa s Vami podelili o nasledovné odporúčania:

– Treba striktne dodržať, aby sa sviatky slávili v deň, na ktorý pripadajú podľa liturgického kalendára, a aby sa príslušné slávenia, ktoré sa budú môcť uskutočniť, vysielali alebo prenášali cez streaming, aby ich veriaci mohli sledovať zo svojich domovov.

– Treba vziať do úvahy [v týchto sláveniach] určité prispôsobenia, ktoré sú nevyhnutné vzhľadom na obmedzenú prítomnosť liturgickej asistencie. Hoci niektoré obradové tradície predpokladajú účasť speváckeho zboru a [posvätených] služobníkov, to v aktuálnej situácii nie je možné, ba ani múdre, aby sa veriaci zhromažďovali vo väčšom počte.

– Nech sa tiež vynechajú tie časti slávení, ktoré sú spojené s určitým obradom mimo chrámu.

– Nech sa pripomína veriacim, aká hodnotná je osobná modlitba i modlitba v kruhu rodiny, ktorá je opravdivou modlitbou Cirkvi a ktorá je v súčasnej situácii dôležitým prostriedkom na odovzdávanie viery, i jej obsahov a určitých modlitieb medzi jednotlivými generáciami. Treba tiež pripraviť a rozšíriť cez prostriedky spoločenskej komunikácie také materiály, ktoré by pomohli dospelým vysvetliť v rodine a zvlášť malým deťom, mystagógiu obradov, ktoré by sa za normálnych okolností slávili v chráme za prítomnosti zhromaždenia.

– Bohatstvo paschálnych slávení, počnúc od Kvetnej (Palmovej) nedele po Nedeľu Paschy, možno zvýrazniť odporúčaním, aby sa veriaci pomodlili niektoré časti doma a v rodinách, s pomocou príručných materiálov, ktoré sa zvyčajne každý rok dávajú k dispozícii v miestom spoločenstve.

– Kňazi, ktorí nemôžu sláviť liturgiu sami, nech sa modlia hodinky, zvlášť žalmy a tie modlitby, ktoré nevyžadujú odpovede chóru či veriacich.

– Na Veľký štvrtok slávia niektoré Cirkvi sui iuris pri rannom liturgickom slávení obrad posvätenia myra. Toto slávenie, ktoré nie je na Východe nutne spojené s týmto dňom, sa môže preložiť na iný deň.

– Na Veľký piatok treba dať do popredia modlitbu pri kríži a pri Kristovom hrobe, či už osamote alebo spolu v rodine, pričom možno použiť bohaté texty východných tradícií, predpísané na tento deň.

– V noc Paschy noc možno vyzvať rodiny, ak je to možné prostredníctvom slávnostného hlaholu zvonov, aby sa zišli na čítanie evanjelia o vzkriesení, a aby zapálili svetlo [sviece] a zaspievali niektoré tropáre alebo spevy vlastné ich tradícii, ktoré veriaci často vedia naspamäť.

– Ak boli plánované na Paschu nejaké krsty, nech sa preložia na iný dátum.

– Zostávajú v platnosti ustanovenia, ktoré vydala Apoštolská penitenciária dekrétom zo dňa 19. marca t.r. Keďže mnoho veriacich je zvyknutých spovedať sa v období pred Paschou, nech tam, kde to nie je možné, duchovní pastieri určia veriacim, aby sa pomodlili niektoré z kajúcnych modlitieb bohatej východnej tradície a modlili sa ich s duchom pokánia.

S úctou,

Leonardo kard. Sandri v.r.
prefekt

Don Flavio Pace
pod-sekretár

(preklad z talianskeho originálu s prihliadnutím na anglický preklad)

 

Drahí veriaci.

 Situácia v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 v našej spoločnosti sa dotýka aj našich cirkevných spoločenstiev. Nadchádzajúce sviatky Paschy sú pre nás príležitosťou vyjadriť svoj vzťah ku Kristovi a jeho vykupiteľskému dielu takým spôsobom, ktorý zohľadňuje nároky na ochranu proti tejto vírusovej nákaze.

Berúc do úvahy vyššie spomenuté, v prípade, že sa situácia so zákazom verejných bohoslužieb nezmení, chcem Vám podať nasledovné usmernenia:

Spovedanie pred Paschou

V tejto súvislosti pripomínam vyjadrenie kardinála Piacenzu, hlavného penitenciára v Nóte Apoštolskej penitenciárie ohľadom sviatosti zmierenia v aktuálnej situácii pandémie z 20.3.2020, kde píše: „… Tam, kde by sa jednotliví veriaci nachádzali v bolestnej nemožnosti prijať sviatostnú pomoc, nech sa pripomenie, že dokonalá ľútosť, vychádzajúca z lásky k Bohu, milovanému nadovšetko, vyjadrená v úprimnej prosbe o odpustenie (takej, akú je v danom okamihu penitent schopný vyjadriť) a ktorú doprevádza „votum confessionis“, teda dôrazné rozhodnutie pristúpiť k sviatostnej spovedi, keď to bude možné, dosahuje odpustenie hriechov, a to aj smrteľných (por. KKC, č. 1452).“

Možnosť získať odpustenie hriechov formou dokonalej ľútosti a pevného rozhodnutia vyspovedať sa pri najbližšej možnosti je treba komunikovať veriacim, najmä starším (nad 60 rokov), chorým a na nákazu náchylným s tým, že sa vyspovedajú po skončení pandémie.

Pre tých, ktorí sa chcú vyspovedať platí vyjadrenie Nóty: „… V súčasnej pandemickej krízovej situácii prináleží diecéznemu biskupovi, aby indikoval kňazom a penitentom obozretné upozornenia, ktoré treba dodržať pri individuálnom slávení sviatostného zmierenia – ako jeho slávenie na vzdušnom mieste mimo spovedelnice, ustanovenie vhodnej vzdialenosti, používanie ochranných rúšok – zatiaľ čo bez zmeny zostáva absolútna pozornosť voči zachovaniu spovedného tajomstva a voči potrebnej diskrétnosti.“

Svätú spoveď odkladať na posledný týždeň. Pripravím vlastný časový plán spovedania formou možnosti zapísať sa na sv. spoveď v rozpise na jednotlivé dni, kedy budem k dispozícii pre veriacich v chráme.

Kvetná nedeľa

Tradičné stretnutie mladých bude prebiehať formou „telemostu“ s účasťou našich biskupov.

Bohoslužby na Kvetnú nedeľu vo farnosti:

Svätá Božská liturgia bude v zatvorenom chráme, v rámci ktorej posvätím pripravené bahniatka s úmyslom posvätiť všetky bahniatka, ktoré si veriaci vo farnosti pripravia doma bude pripravená a podávaná  Eucharistia na rozdávanie tak, aby ju bolo možné rozdať lyžičkou na ruku pod spôsobom chleba.

Po skončení bohoslužby bude otvorený chrám a bude  možnosť zobrať si posvätené bahniatka a tiež prijať Eucharistiu tým, ktorí o ňu požiadajú a budú disponovaní.  Je potrebné zabezpečiť, aby do chrámu nevstupovalo naraz viac ako 10 osôb. Tí, ktorí predtým neprijali sviatosť zmierenia nech si pred prijatím Eucharistie vzbudia dokonalú ľútosť.

Bohoslužby strastného týždňa

Obrady budú v zatvorenom chráme podľa liturgického poriadku.

Veľký piatok

Je vhodné pripomenúť, že tento deň nevyhnutne nemusia vychádzať z domovov na adoráciu k Božiemu hrobu. Rodiny môžu využiť príležitosť, kedy sú pospolu a vlastným obradom sa môžu spojiť v modlitbe a uctiť si tak Ježišovu obetu na kríži. Text modlitby v rodinách bude zverejnený včas.

Pre tých, ktorí by chceli fyzicky adorovať v chráme je treba zabezpečiť všetky hygienické požiadavky ktoré platia.

Plaščenicu veriaci fyzicky nebozkávajú, treba si ju uctiť iba úklonom a prežehnaním.

Veľká sobota

Bohoslužby budú v zatvorených chrámoch v obvyklých časoch. Bude vytvorená možnosť na osobnú modlitbu pri Božom hrobe a to v určenom čase so zabezpečením vyššie spomenutých hygienických požiadaviek, najmä aby sa v chráme nezhromaždilo naraz viac ako 10 osôb, každý nech má rúško, adorácia nech je krátka, aby sa mohlo vystriedať viac veriacich.

Nedeľa Paschy

Utiereň Paschy bude slávená pri zatvorenom chráme v obvyklom čase a obvyklou formou so zvonením.

Svätenie jedál je možné vykonať týmito rôznymi formami:

Keďže je rodina pospolu, vlastným obradom môže otec rodiny požehnať jedlo a pokropiť ho svätenou vodou. Text modlitby pre rodiny bude zverejnený  včas. Teda nie je nevyhnutné, aby rodiny vychádzali s jedlami mimo svojich domovov.

Tí, ktorí prídu do chrámu v čase určenom kňazom môžu prijať Eucharistiu podobne ako na Kvetnú nedeľu, pričom kňaz požehná jedlo a podá Eucharistiu. Tu znovu pripomínam hygienické zabezpečenie.

Ak veriaci budú sledovať priamy prenos obradov posvätenia jedál a duchovne sa spoja s kňazom či biskupmi v modlitbe, budú mať aj oni týmto posvätené jedlá.

Svätá liturgia Paschy bude slávená v zatvorenom chráme, pričom bude po jej skončení podávaná Najsvätejšia Eucharistia mimoriadnym spôsobom.

Svetlý pondelok a Svetlý utorok

 Bohoslužby budú v zatvorených chrámoch v obvyklých časoch podľa liturgického programu.

Tieto usmernenia sú konkretizáciou dekrétov z Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí k sláveniu Paschy v krajinách, kde zdravotné opatrenia bránia verejnému sláveniu liturgie rozhodnutí KBS a RH.

                                                                                                                                              o. Vlastimil Bajužik , farár

 

Pripravené podľa :

– Dekrét Apoštolskej penitenciárie o udeľovaní mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie; originál

– Dekrét Apoštolskej penitenciárie o udeľovaní mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie; preklad

– Prot. č. 153/20 Dekrét Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí; Slávenie Trídua v čase Covid-19; originál

– Prot. č. 153/20 Dekrét Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí; Slávenie Trídua v čase Covid-19; preklad

Inštrukcie

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *